Wybierz kontynent

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakres obowiązywania polityki prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”), poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację „Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundacja”) obowiązujące w stosunku do następujących podmiotów kontaktujących się z Fundacją:

a) darczyńców Fundacji;
b) beneficjentów korzystających z działań prowadzonych przez Fundację (podopiecznych Fundacji) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;
c) 
wolontariuszy współpracujących z Fundacją;
d) 
pracowników lub współpracowników Fundacji;
e) 
podmiotów partnerskich, z którymi Fundacja współpracuje w ramach prowadzonej działalności i realizowanych projektów;
f) 
podmiotów realizujących usługi, z których Fundacja korzysta w związku z prowadzoną działalnością (m.in. usługi księgowe, informatyczne);
g) 
podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Fundacją w charakterze wskazanym powyżej;
h) 
podmiotów udostępniających Fundacji swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej Fundacji dostępnej pod adresem https://powiem.com (dalej jako „Strona internetowa”)

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej jest fundacja pod nazwą „Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.” z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135677, NIP 5212226444, REGON 011180025.

3. Kontakt do administratora danych osobowych

Podmioty wskazane w pkt 1 powyżej mogą skontaktować się z Fundacją w sprawie przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@powiem.com lub listownie na adres korespondencyjny ul. Madalińskiego69A, 02-549 Warszawa.

4. Kategorie danych osobowych

Fundacja przetwarza następujące dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej:

a) W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit a) – g) – dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia, numer NIP, numer REGON, numer telefonu, adres email, wizerunek, rodzaj i nazwa szkoły, klasa (w przypadku podopiecznych Fundacji), dane dot. wykształcenia, doświadczenia, umiejętności (w przypadku wolontariuszy, pracowników lub współpracowników Fundacji), zajmowane stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami dana osoba się zajmuje w ramach podmiotu, w imieniu którego kontaktuje się z Fundacją (w zależności od rodzaju podmiotu i zakresu danych osobowych udostępnionych Fundacji);
b) W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit h) udostępniających Fundacji swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej Fundacji dostępnej pod adresem https://powiem.com, w szczególności:
● w formularzu dot. przekazania darowizny online, dane osobowe takie jak: adres e-mail
● w formularzu kontaktowym, dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail
● w formularzu dot. zapisu do newslettera, dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail
● w formularzu dot. zajęć plastycznych, dane osobowe takie jak: adres e-mail, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy, wiek

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej będą przetwarzane przez Fundację w następujących celach:

a) podejmowania przez Fundację działań na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji) oraz realizacji projektów prowadzonych przez Fundację na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez podmiot, którego ww. dane dotyczą – w przypadkach udzielenia ww. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) 
wykonania umów zawartych z darczyńcami, wolontariuszami, pracownikami lub współpracownikami Fundacji, podmiotami partnerskimi, z którymi Fundacja współpracuje w ramach prowadzonej działalności, podmiotami realizującymi usługi na rzecz Fundacji, prowadzenia przez Fundację działań na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) przedstawienia potencjalnym podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z Fundacją programu działań prowadzonych przez Fundację i podjęcia innych działań na ich żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
d) 
wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji, szczegółowo wskazanych w pkt 4 lit b) powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
e) 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji wynikających z umów zawartych z darczyńcami, wolontariuszami, pracownikami lub współpracownikami Fundacji, podmiotami partnerskimi, z którymi Fundacja współpracuje w ramach prowadzonej działalności, podmiotami realizującymi usługi na rzecz Fundacji oraz działań prowadzonych przez Fundację na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji) (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
f) 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu bezpośredniej promocji i informowania o działaniach i projektach realizowanych przez Fundację (w przypadku uzyskania zgody na wysyłanie zamówionych informacji handlowych) - które to cele stanowią prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej zostały pozyskane przez Fundację albo bezpośrednio od ww. podmiotów kontaktujących się z Fundacją albo od osób kontaktujących się z Fundacją w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej.

7. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do prowadzenia przez Fundację działań na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji), wykonania przez Fundację umów zawartych z darczyńcami, wolontariuszami, pracownikami lub współpracownikami Fundacji, podmiotami partnerskimi, z którymi Fundacja współpracuje w ramach prowadzonej działalności, podmiotami realizującymi usługi na rzecz Fundacji lub umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej Fundacji, przedstawienia programu działań prowadzonych przez Fundację potencjalnym podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z Fundacją. Brak podania danych wskazanych w pkt 4 powyżej spowoduje niemożność realizacji przez Fundację czynności wskazanych powyżej.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Fundacja dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

9. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej mogą być przekazywane dostawcom usług, z których Fundacja korzysta w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności:

a) Spółce Google LLC lub jej podmiotom stowarzyszonym, świadczącym usługę Google Forms wykorzystywaną przez Fundację do stworzenia i obsługi formularzy zgłoszeniowych do projektów realizowanych przez Fundację;
b) operatorom kart płatniczych i systemów rozliczeniowych, z których usług Fundacja korzysta w celu umożliwienia darczyńcom przekazania darowizny online za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji;
c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne świadczącym usługi IT na rzecz Fundacji;
d) biurom księgowo-rachunkowym świadczącym usługi księgowe na rzecz Fundacji z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

10. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację przez następujący okres:

a) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umów zawartych z darczyńcami, wolontariuszami, pracownikami lub współpracownikami Fundacji, podmiotami partnerskimi Fundacji, podmiotami realizującymi usługi na rzecz Fundacji, prowadzenia przez Fundację działań na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji) – do czasu wykonania zawartych umów, zrealizowania działań na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji), zakończenia współpracy oraz dokonania rozliczenia ww. współpracy prowadzonej z danym pracownikiem lub współpracownikiem, podmiotem partnerskim lub podmiotem realizującym usługi na rzecz Fundacji;
c) w przypadku danych przetwarzanych w celu przedstawienia potencjalnym podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z Fundacją programu działań prowadzonych przez Fundację i podjęcia innych działań na ich żądanie – do czasu przedstawienia programu Fundacji i wykonania innych działań na rzecz potencjalnego podmiotu zainteresowanego nawiązaniem współpracy z Fundacją;
d) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – do czasu zakończenia obsługi funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji;
e) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji wynikających z umów zawartych z darczyńcami, wolontariuszami, pracownikami lub współpracownikami Fundacji, podmiotami partnerskimi Fundacji, podmiotami realizującymi usługi na rzecz Fundacji, jak i działań prowadzonych przez Fundację na rzecz beneficjentów (podopiecznych Fundacji) – do czasu upływu okresu przechowywania ww. danych wymaganego 
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
f) w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;
g) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

11.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotom kontaktującym się z Fundacją wskazanym w pkt 1 powyżej przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Fundację:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Fundację danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Brak przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Fundacją wskazanych w pkt 1 powyżej mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem przez Fundację z usługi Google Forms świadczonej przez spółkę Google LLC lub jej podmioty stowarzyszone. Z uwagi na przystąpienie spółki Google LLC do programu Privacy Shield, podmiot ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. W celach monitorowania ruchu na Stronie internetowej Fundacji dostępnej pod adresem https://powiem.com, ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, Fundacja korzysta z informacji w postaci plików cookies zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony internetowej, które następnie są odczytywane przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej.

2. Fundacja korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
a) cookies sesji, które działają tylko podczas jednorazowego korzystania ze Strony internetowej umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie;
b) cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu końcowym po zakończeniu korzystania ze Strony internetowej;
c) cookies podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz Fundacji usługi związane z funkcjonowaniem Strony internetowej.

3. Korzystanie przez Fundację z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony internetowej lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

4. Osoba korzystająca ze Strony internetowej może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojego urządzenia końcowego, by nie akceptował takich plików lub informował o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania ze Strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcjonalności Strony internetowej nie będą działać poprawnie.

5. Korzystanie ze Strony internetowej za pośrednictwem urządzenia końcowego, którego ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na tym urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

6. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:

a) utrzymania po wejściu na Stronę internetową sesji osoby korzystającej ze Strony internetowej;
b) analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony internetowej (pliki „cookies” spółki Google LLC dot. usługi Google Analytics);
c) korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych m.in. śledzenia profilu Fundacji w mediach społecznościowych (pliki „cookies” administratorów serwisów społecznościowych w szczególności takich jak Facebook, YouTube, Twitter);
d) dostosowania do potrzeb beneficjentów (podopiecznych) Fundacji działań podejmowanych przez Fundację, o których informacje zamieszczono na Stronie internetowej oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Więcej informacji